Általános szerződési feltételek

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató online felületen történő adatkezeléshez

Az Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató tartalmazza a kutyablog.com adatkezelési elveit, adatkezelések körét, adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját. Az Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A szabályzatban használt kifejezések értelmezése:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: a személyes adatokon végzett cselekmény, így azok felvétele, gyűjtése, tárolása, különböző célokra történő felhasználása, továbbítása, módosítása
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján adatok feldolgozását végzi
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Email: kutyablog.com@gmail.com

Minden regisztrációval, érdeklődéssel, adatkezeléssel kapcsolatos levelezésben az érintettek által ezt az email címet szükséges használni.
Honlap: www.kutyablog.com

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A honlap üzemeltetője a kutyablog.com adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat és tájékoztató teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti. Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően véve járjon el. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az alábbi linken keresztül elérhető hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

3.1.1 Érdeklődéshez, ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés célja: A kezelt adatok köre: 3.2 Hírlevél szolgáltatás Az adatkezelés célja: E-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az újdonságokról. Az érdeklődési kör kitöltésével személyre szabott tájékoztatás nyújtható. A kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím

Az adat beérkezés a Hírlevélre feliratkozás online űrlap kitöltésével, az adatkezeléshez való hozzájárulással és az adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató elfogadásával jön létre. A Mailchimp levelező rendszerben való adattárolás 2 lépcsőben, az email-ben kapott megerősítő link elfogadásával történik meg.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett tevőleges hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja ill. a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a megosztott adatokat gondosan dolgozza fel és biztonságosan tárolja.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő illetve Adatkezelő közreműködői nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át, és saját céljaikra nem használják fel. A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az Ön információinak biztonságát a következő módon védjük:

 • Weboldalalunkon biztonságos, titkosított SSL kommunikációs csatornát használunk
 • az információkhoz való hozzáférést korlátozzuk (csak azok férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges)
 • A felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeljük, illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki
 • Az adatokat nem hozzuk nyilvánosságra
 • Az adatkezelésben közreműködőkkel az információk védelme és bármely ezekkel való visszaélés megelőzése céljából megfelelő szerződést kötünk
 1. A honlap látogatással kapcsolatos adatok

Az Európai Uniós törvények értelmében felhívjuk figyelmét arra, hogy weboldalunk ún. “cookie”- kat vagy “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, szöveg fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén ill. mobil eszközén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. Az adat kezelés célja a honlap látogató személyes beállításának tárolása. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai
 • Tájékoztatáshoz való jog:

A tájékoztatásnak már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Az Adatkezelő köteles megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.)

Az adatkezeléssel érintett személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve az 1. pont szerinti, a honlapon is elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A kérést biztonsági okokból a Honlap kezelőnél regisztrált email címről küldött elektronikus levélben meg kell erősíteni.

 • Hozzáféréshez való jog:

Az érintett kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

 • Adatok helyesbítésének kérése:

Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre megjegyezzük, hogy az érintett által megadott adatok pontosságáért az adatkezelőt nem terheli a felelősség.

 • Törléshez való jog:

Az érintett emailben, egyértelmű beazonosíthatóság biztosításával (regisztrált név megjelölése és email cím, illetve arról való elküldés) bármikor kérheti adatai törlését. Az adatkezelőnek tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy ésszerű akadálya nincs – az érintett adat törlődjön a fellelhető adatbázisokból.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pld. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatkezelő a megadott személyi adatok valódiságát nem ellenőrzi.

 1. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdés, kérés merül fel kérjük, írjon az e-mail címre. A személyes adatok kezelésének jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez, illetve a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.